Gizlilik ve Güvenlik

Akweb Bilişim hizmetleri olarak sağladığımız hizmetlerde %100 memnuniyeti hedeflesekte bazı durumlarda müşterilerimiz memnun kalmayabiliyor. bu durumlarda yine memnuniyet hedeflediğimiz için 2 gün koşulsuz iade sağlamaktayız.

2 gün içerisinde Akweb Hosting'in sağladığı hizmetlerden memnun kalmadığınızı düşünürseniz, müşteri panelinizden hizmetinizi iptal edebilir ve geri ödeme alabilirsiniz.

İade garantisiyle ilgili aklınıza takılanları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-mail atarak öğrenebilirsiniz.

Bilgi:

 • İade garantisi, web hosting hizmetleri haricindeki(alan adı kaydı-transferi, VPS-VDS, kiralık sunucu, SSL sertifikası, co-location, lisanslama, yazılım vb..) hizmetleri içermemektedir. Alan adları, VPS-VDS'ler, kiralık sunucular, SSL sertifikaları, co-location, lisans, yazılım hizmetleri iptal edilemez ve bu hizmetlere geri ödeme yapılmaz.
 • Bütün geri ödemeler iade talebinizin yapıldığı ya da sonraki iş günü içerisinde yapılacaktır. İadenizin hesabınıza geçmesi bankanızın yapısına göre 7 - 30 gün sürebilmektedir. Bu durum firmamız ile ilgili değildir.
 • İade garantisi, hizmet sözleşmesine uymadığından ötürü askıya alınan/durdurulan hesapları kapsamamaktadır. http://www.akwebhostingi.com/tr/kurumsal/hosting-hizmet-sozlesmesi.html burdaki hizmet sözleşmemizden İPTAL VE İADELER alanını inceleyebilirsiniz.
 • Her kullanıcımız, yalnızca ilk aldığı hizmet için iade talebinde bulunabilir. Örneğin, Akweb Hosting'den önceden aldığınız/almakta olduğunuz bir hizmet varsa ve ikinci bir hizmet satın alırsanız, bu hizmet için iade garantisi geçerli değildir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme
Bu sayfada; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında firmamızın üstlendiği sorumluluklar ve ayrıca kullanıcı sıfatıyla sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirici içerikler yer almaktadır.

Akweb Bilişim Hizmetleri olarak, Akweb Bilişim Hizmetleri ve diğer web sitelerimizi ziyaret eden, sağladıkları hizmetlerden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
KVKK madde 4 uyarınca:

 1. Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verileriniz, Akweb Bilişim Hizmetleri tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Akweb Bilişim Hizmetleri’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Akweb Bilişim Hizmetleri’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; alan adı tescili, lisans tescili, SSL tescili ve benzeri hizmetler için, 3. Parti firmalar, kurum ve kuruluşlar; sunucu hizmetlerinde kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak yazılımların üretici firmaları, ödeme ve tahsilat hizmetleri için banka veya kredi kartı kuruluşları, eposta gönderim hizmeti sağlayan 3. parti eposta gönderim firmaları, faturalama ve muhasebe işlemleri için efatura, earşiv ve benzeri elektronik belge işleyen firmalar ve kurumlar, kullanıcı deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için 3. Parti istatistik ve analiz firmaları ve yasal merciler ile gerekli ölçüde paylaşılmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Akweb Bilişim Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Akweb Bilişim Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Akweb Bilişim Hizmetleri’un ve Akweb Bilişim Hizmetleri’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Akweb Bilişim Hizmetleri’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Akweb Bilişim Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Akweb Bilişim Hizmetleri’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Akweb Bilişim Hizmetleri’a iletmeniz durumunda, Akweb Bilişim Hizmetleri talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Akweb Bilişim Hizmetleri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Akweb Bilişim Hizmetleri’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Akweb Bilişim Hizmetleri’a iletmeniz gerekmektedir.

İşbu sözleşme, internet üzerinden verilen hizmetler için geçerlidir ve gerçek bireyler ya da tüzel kişilerle akweb bilişim hizmetleri arasinda barindirma hizmetinin kullanim şartlarini belirleyen kurallardan oluşmaktadir. İnternet sitemiz üzerinden herhangi bir ürünü sipariş etmeden önce hizmet sözleşmesini ve bu sözleşmenin ayrilmaz bir parçasi olan kullanim şartlarini tam olarak okumaniz gerekmektedir. Hizmet kullanim sözleşmesi uymaniz gereken kurallari içermektedir. Bu sözleşmeyi veya şartlarindan herhangi birini kabul etmiyorsaniz lütfen sipariş işlemlerinizi iptal ediniz. Herhangi bir ürün veya hizmet siparişi vermeyiniz.

 

1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR
İşbu sözleşme, Akweb Bilişim (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “Akweb Bilişim” olarak anılacaktır.) ile Akweb Bilişim tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Adres: Birlik Mah. Atışalanı Cad. No:143-53 Esenler İstanbul

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu Akweb Bilişim tarafından sağlanan, barindirma hizmetlerine (sunucu barindirma, kabin kiralama, ekipman barindirma ve buna benzer mülkiyeti Müşteri'ye ait olan her türlü cihazın Akweb Bilişim'te barınması), ilişkin hizmetin kullanım şartlarını belirler.


3. İÇERİK İZİNLERİ
Akweb Bilişim tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kullanımı, Uluslararası hukuk kurallarına ve teamüllere, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelere uygun olarak kullanılmak zorundadır. Akweb Bilişim, yasal değişiklikler konusunda müşterilerine bilgi vermekle yükümlü değildir. Hizmetler sadece yasal izinler dahilinde kullanılabilmektedir. Hizmetlerimizden yararlanan tüm müşterilerimiz yayımlayacakları ve/veya çalıştırdığı tüm içerik yada uygulamaların yasalara uygun olduğunu ve başkaca gerçek ya da tüzel kişilerin hak ve hürriyetlerini engelleyici veya bunlara zarar verici olmadığını bu anlaşma ile Kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Akweb Bilişim tarafından sağlanan hizmetlerde telif hakkı veya marka ihlali yapmak yasaktır. Telif hakları video, müzik, kitap veya fotoğraf gibi gibi eser niteliğinde veya değil sahibinin hususiyetini taşıyan her türlü içeriklerin kopyalanması vb. oluşabilecek tüm hak ihlallerini kapsar. Ticari marka sahibinin veya hak ihlaline uğrayanın ürünlerini izinsiz olarak yayımlanması durumunda, Müşteri veya tüzel kişilerin hesapları, Akweb Bilişim’ e resmi olarak tebliğ edildiğinde sonlandırılacaktır.

 

4. KISITLAMALAR
Tüm hizmetlerimizde izin verilmeyen işlemlerle ilgili örnekler aşağıda belirtilmiştir;

 • IRC Scriptler ve Botlar,
 • Halka Açık Proxy Scriptler ve Anonymizerlar,
 • Korsan Yazılım ve Warez Yayınlar,
 • AutoSurf, PTC, PTS ve PPC siteleri,
 • Hacking amaçlı kullanılan IP Scannerlar,
 • Bruteforce Programları, Scriptleri ve Uygulamaları,
 • Mail Bombers, Spam Scriptler ve Mailer Pro,
 • Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı,
 • Adult, Erotik, Adult Hikaye ve Video gibi her türlü içeriğe sahip siteler,
 • Escort, jigolo siteleri gibi arkadaşlık ve bu içeriğe sahip olan tüm siteler,
 • Piyango ve Kumar Siteleri,
 • MUD'lar, RPG'ler ve PBBG'ler,
 • Hacker siteleri odaklı arşiv programları,
 • Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri.

 

Akweb Bilişim herhangi bir hesap sahibine hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir. Yayımladığınız bir materyal müstehcen, tehdit, yasa dışı ya da bir şekilde hizmet kullanım sözleşmesini ihlal eden bir durumda olduğu zaman size haber verilerek ya da haber verilmeden hizmetiniz devre dışı bırakılacaktır.

Abuse (Kötüye kullanım) birimimizden e-posta geldiğinde, 24 saat içerisinde gelen bildirime karşı destek bileti üzerinden cevap verme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 24 Saat içinde cevap alınamıyorsa hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması veya kısıtlanması gerekebilir. Ayrıca, 5651 sayılı yasa gereğince mahkeme kararları veya TIB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) erişimin kısıtlaması ile ilgili kararları gece veya gündüz fark etmeksizin 4 saat içerisinde herhangi bir ihtara gerek kalmadan yasa gereği uygulanacaktır.

Kısıtlamalar ile birlikte toplu halde atılan spam veya istenmeyen e-posta gönderimine kesinlikle izin verilmemektedir. Üye ve Veri tabanlarından gönderilen mailler, satın alınan mail listeleri ve bunlara gönderilen mailler Spam olarak değerlendirilir ve Kabul edilir. Bu aktiviteleri yapan müşterilerin hesapları uyarılmadan e-posta gönderimine karşı kısıtlandırılacaktır. Spam mail gönderimi müşteri tarafından durdurulmadan kısıtlama kaldırılmayacaktır.

Küçük yaştakilere potansiyel zarar verecek içerikleri yayımlamak kesinlikle yasaktır. Çocuk pornosu veya buna benzer algılanan içerikler bu kategoride değerlendirilmektedir. Herhangi bir sitede çocuk pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda müşterimize içeriğin kaldırılması hususunda abuse bildirimi yapılarak, bunun tekrar etmesi durumunda hizmet sonlandırılır. Hizmet sahibinin bilgisi dışında olan bir durum ise, içeriğin kaldırılması ile ilgili 24 saat süre verilmektedir.

Size ait IP adreslerine gelebilecek DDoS ataklar, UDP saldırılar, ip spoffing ve benzeri türde saldırılar karşısında gelen saldırı Müşteri tarafından satın alınmış internet erişim kapasitesinin üzerinde ise bu durumdan genel internet erişiminin kalitesi göz önünde bulundurularak saldırı alan IP adresiniz kapatılır.

 

5. YEDEKLEME VE VERİ KAYBI
Akweb Bilişim kendi yedekleme politikasına uygulamaktadır. (Bakınız: Yedekleme sözleşmesi ) Bu Politikaya göre; Barındırma hizmetinde kullanılan sunucuların yönetim sorumluluğu müşterimizdedir. Bu nedenle bu hizmete ilişkin herhangi bir yedek alma sorumluluğu Akweb Bilişim'e ait değildir. Barındırma hizmeti alan Müşterilerimizde sunucularda oluşabilecek donanımsal arızalardan, yaşanacak veri kayıplarında da Akweb Bilişim sorumlu tutulamaz. Müşteriler sunucularında yedek yapılandırması ile ilgili göndereceği destek talebi üzerinden yardım alabilir. Bu yapılandırma sonrasında yedekleme sisteminin çalışır durumda olduğunu, alınan yedeklerin doğru bir biçimde alınıp alınmadığı yine müşteri kontrol etmek zorundadır.

 

6. TEKNİK DESTEK İLE İLGİLİ ŞARTLAR
Teknik destek talepleri sadece otomasyon sisteminden kabul edilmektedir ve buradan kayıt altına alınmaktadır. Teknik destek taleplerine cevaplar da yine aynı şekilde otomasyon sistemine gönderilmiş destek taleplerine cevap olarak iletilir.

Telefon üzerinden teknik destek kesinlikle verilmemektedir. Destek talebi gönderen müşterilerimiz, telefon ile iletişime geçip destek talepleri hakkında ekibimize konunun acil olduğunu iletebilir veya destek talebinin durumu hakkında bilgi alabilir. Problemin çözümü, detayı ve bilgilendirmesi yine gönderilen destek talebi üzerinden yapılmaktadır.

Akweb Bilişim, müşterilerine sadece kendi işi ile alakalı konularda destek verebilir. Yönetici şifresi müşteriye ait olduğundan dolayı sunucuların yönetimi Akweb Bilişim tarafından yapılmamaktadır. Akweb Bilişim' in müşteriye vereceği teknik destek içeriği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Belirtilen maddelerin içerdiği teknik destek kapsamı dışındaki talepler, servis seviyesi anlaşması yapılarak yerine getirilir.

 

a. Sunucu barındırma hizmetlinde barındırılan sunucuların kurulumu KVM Over IP cihazları ile müşteri tarafından yapılmaktadır. Müşteri talep ederse yılda 1 defa ücretsiz olarak işletim sistemi kurulumunu Akweb Bilişim tarafından yapılır.

 

b. İşletim sistemi üzerine Akweb Bilişim'ten satın alınmış kontrol paneli yazılımlarının kurulumları ücretsiz olarak yapılır.

 

c. Akweb Bilişim' ten satın alınmış kontrol paneli yazılımları kullanımı müşteri tarafından sağlanırken, bu panellerde oluşabilecek arızalarla ilgili destek Akweb Bilişim tarafından verilecektir. Kontrol paneli yazılımlarının kullanımına ilişkin destek Akweb Bilişim tarafından verilmemektedir.

 

d. İşletim sistemlerinde oluşabilecek arızalar ile ilgili sorumluluk müşteriye ait olup, bu arızalardan dolayı müşterinin sunucuya uzaktan erişebilmesini sağlamak için gerekli işlemler Akweb Bilişim görevli personeli tarafından sağlanmaktadır. (KVM Over IP, Konsol erişimi gibi) Oluşan sorunları gidermek yine müşteri tarafından yapılmalıdır. Talep edilmesi durumunda çeşitli işletim sistemlerinde rescue (kurtarma) modunda işletim sistemleri yeniden başlatılabilir.

 

e. Sunucularda veya diğer internete bağlı ekipmanlarda internet erişimi ile ilgili yaşanan problemlerde teknik destek Akweb Bilişim tarafından sağlanır. Ancak internet erişim kesintisi; sunucu üzerindeki işletim sistemi, çalışan uygulamalar ve/veya kullanıcı hatalarından kaynaklı ise çözümün mümkün olabildiği durumlarda talep edilmesi halinde Akweb Bilişim teknik personeli tarafından teknik destek sağlanacaktır.

 

f. Sunucunuza gelen internet saldırıları ile ilgili saldırının tipine göre Akweb Bilişim ücretli olarak Firewall hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin teknik detayları İnternet sitemizde yer alır. Eğer bir Firewall hizmetiniz yok ise saldırının engellenmesine ilişkin Akweb Bilişim, Müşteriye teknik destek sağlamamaktadır. Ancak talep edilmesi durumunda gelen saldırılara ait log kayıtlarının verilmesi, IP adresinin kapatılması ve IP adresinin geçici olarak yurtdışı erişiminin engellenmesi sağlanmaktadır.

 

7. İNTERNET ERİŞİMİ
a. SUNUCU BARINDIRMA İNTERNET ERİŞİMİ
Tek bir sunucu için alınan sunucu barindirma hizmetinde internet erişimi ile ilgili kısıtlamalar;

Kotalı olarak alınan internet erişimi her bir sunucu için paylaşımsız şekilde tanımlanmaktadır. Bu hizmeti kullanan Müşteriler aynı ağ üzerinde farklı sunucular barındırmazlar.

Kotalı olarak alınan internet erişiminde trafik kullanımı gelen ve giden (Upload/Download) internet bağlantısının toplamı üzerinden hesap edilmektedir. Kotanın aşımı durumunda her 1 Gigabyte aşım için Akweb Bilişim'in belirleyeceği fiyat üzerinden trafik aşım ücreti ödenir. Bu aşım ücretleri hizmetin fatura döneminden farklı olarak her ayın ilk günü fatura edilecektir.

Adil kullanım kotasına sahip internet erişiminde gelen ve giden internet bağlantısının toplamının adil kullanım kotasına ulaşması ile bundan sonra yapılacak trafik aşımlarında, trafik aşım ücreti ödenmez, ancak internet erişimi bir sonraki ayın ilk gününe kadar 10Mbps hızına limitlenir.
Adil kullanım kotası olmaksızın verilen internet erişiminde internet erişim hızı, performans ve anlık ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak satın alınmış hıza limitlendirilmemektedir. Bu konuda limit son 48 saat içerisinde 144 dakika satın alınan erişim hızının üzerinde kullanım gerçekleştirilirse internet erişimi gerek görülürse satın alınan hız oranında limitlendirilir.

Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılmasında sorumluluk müşteriye aittir.

 

b. SANAL VERİ MERKEZİ, KABİN, KAFES ALANI VE EKİPMAN İNTERNET ERİŞİMİ
Sanal veri merkezi hizmeti, kabin kiralama, kafes alanı, ekipman barindirma gibi hizmetlerde internet erişimi ile ilgili kısıtlamalar;

İnternet erişimi trafik limitsiz olarak aylık limitsiz veri transferi yapmanıza olanak sağlayacak şekilde paylaşımsız verilir. Tek bir internet erişimini konumlandırılacak tüm cihazlarda kullanılabilir.

İnternet erişiminin kullanımına ilişkin ekipmanlar bu hizmetlerde müşteri tarafından sağlanmaktadır. Verilecek internet erişimi ile ilgili 1 Gigabit, 10 Gigabit fiber optik veya 1 Gigabit bakır CAT6/CAT6A/CAT7 S/FTP kablo ile Müşteri Uplink talebinde bulunabilir. Uplik yedekliliği, Uplink tipi ile ilgili ücretleri Akweb Bilişim belirler. Özel olarak yapılacak kablolama Akweb Bilişim tarafından, Akweb Bilişim'in ISO 27001 ve ISO 9001 sertifika standartlarına uygun şekilde yapılarak müşteriye fatura edilir.

Satın alınan internet erişim kapasitesi performans ve anlık ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, port kapasitesinin izin verdiği durumlarda internet erişim hızının %25 üzerinde limitlendirilmektedir. Bu limit son 48 saat içerisinde toplamda 144 dakika boyunca aşılmış ise internet erişimi satın alınan hıza limitlendirilecektir. Bu uygulama 2 Gigabit ve üzeri hızlarda uygulanmamakta, satın alınan internet erişimine hız limiti konulmaktadır.
Müşteri kendine ait ağ ekipmanlarının yönetim hizmetini Akweb Bilişim'ten satın alabilir. Yönetimi Müşteri'ye ait her türlü ağ ekipmanlarından kaynaklı performans veya erişim kesintilerinden Akweb Bilişim sorumlu tutulmayacaktır.

Verilen hizmetin limitler dahilinde kullanılması Müşteri sorumluluğundadır.

 

8. BARINDIRMA HİZMETİNDE GÖNDERİLECEK SUNUCU VE DİĞER EKİPMANLAR
Veri merkezine gönderilecek sunucu ve diğer ekipmanlar ile ilgili kısıtlamalar ve kurallar;

a. Veri merkezine gönderilen her türlü ekipman ve sunucunun taşınmasında kullanılan boş kolilerin sorumluluğu Akweb Bilişim'e ait değildir. Koli veya buna benzer gönderilen ekipmanın taşınmasında kullanılacak tüm bileşenleri Akweb Bilişim saklamaz, aksi söylenmediği sürece geri müşteriye göndermez.

 

b. Standartların dışında, kabinet montaj ekipmanı olmayan cihazların kabine yerleştirilmesi, yan kapağı veya egzoz fanı olmayan Tower sunucuların veri merkezine konumlandırılması, yangin tehlikesine sebebiyet verecek şekilde birleştirilmiş buna benzer tüm ekipmanların veri merkezinde barındırılmasına izin verilmemektedir.

 

c. Kabinet montaj ekipmanı olmayan cihazların kabine yerleştirilmesi bölme rafları kullanılarak yapılabilmektedir. Bu nedenle kabinet montaj ekipmanı olmadan veri merkezine gönderilmiş sunucuların devreye alınmasında harcanacak 1U ek yer için ve kullanılan kabinet bölme rafı için Müşteri'den ücret alınacaktır.

 

d. Veri merkezi içerisinde enerji dağıtım prizleri (PDU'lar) DIN 49441 girişli fişler ile verilmektedir. Gönderilen sunucular DIN 49441 girişli fiş ile gönderilmelidir. Power kablosu DIN 49441 olmayan cihazlarda Akweb Bilişim tarafından kablo ücret karşılığında tedarik edilebilir. Farklı fazlardan gelen enerji ile beslenen PDU'lar topraklama hattına direk bağlı olup, topraklama hattının ölçümü Akweb Bilişim ve Akweb Bilişim'e enerji konusunda servis veren firmalar tarafından periyodik aralıklarla ölçülmektedir.

 

e. Veri merkezi içerisinde her bir kabinet için çift PDU, toplamda 4x16 Amper (64 Amper) enerji sağlanmaktadır. Parallel ve yedekli çalışan Online UPS cihazlarından sağlanan enerji 230V gücünde kabinetlere verilir. Yapılan bu planlamaya göre her 1U alan için 1.5 Amper enerji verilmektedir. Bunun üzerinde yapılan kullanımlar için Akweb Bilişim Müşteri'ye PDU'da oluşturduğu yük için standart enerji ücretlerinden farklı olarak ek ücret talep edebilir.

 

f. Veri merkezi içerisinde iklimlendirme her bir kabinet için N+1 yedekli olacak şekilde 6kW olarak planlanmıştır. Kabinet içerisindeki Müşteri sunucularının standartlardan farklı bir sıcaklık oluşturması ve/veya kullanılan cihazların doğru soğutulmamasından kaynaklı sıcaklıktan dolayı bu tür ekipmanlar ve sunuculardan Akweb Bilişim, standart liste fiyatları dışında ek ücret talep edebilir.

 

9. IP ADRESLERİNİN KULLANIMI VE DAĞITIMI
Tüm barındırma hizmeti alan Müşteri'ler için IP adreslerinin kullanımı ve dağıtımı ile ilgili kurallar;

a. IP Adresi dağıtımı her bir fiziksel sunucu için /27 subnet olarak planlanır. Buda gateway, broadcast ve network IP adresleri dahil olmak üzere 32 adet IP adresine eşittir.

 

b. Toplu halde sunucu barındıran Müşteri'ler IP taleplerini mevcut sunucu sayısı göz önünde bulundurularak toplu halde tek bir subnet ile alabilirler. (Sunucu Sayısı x 32 Adet) Bu IP adreslerinin subnet değerlerinin büyütülmesinin mümkün olduğu hallerde /26/25/24 ve üzeri şeklinde IP tahsis edilebilir.

 

ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN GEÇERLİDİR, BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE ŞÜKRÜ AK ARASINDA HOSTİNG KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKİR! KULLANIM SÖZLEŞMESİ FESİH, GARANTİ BİLGİSİ, SORUMLULULARI VE UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.


Sözleşmenin Tarafları

 • Bu kullanım sözleşmesi AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan ile AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ'den hizmet alacak olan tüzel ve gerçek kişiler (Müşteri veya hesap sahibi olarak anılacaktır) arasında AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin kullanımı ve satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
 • İş bu sözleşme, müşterinin hizmet alması ile imzalanmış kabul edilir ve taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüm müşteriler 7 gün 24 saat açık olan internet sitemizden tüm sözleşmeleri okuyabilir.

 

Sözleşmenin Konusu

 • Müşterinin AKWEB BİLİŞİM’e ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
 • Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve AKWEB BİLİŞİM’in zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dâhil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sözleşmeye konu olan ürünler

 • MÜŞTERİ’nin AKWEB BİLİŞİM’e ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı AKWEB BİLİŞİM’e ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmettir. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 • MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler hariç Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

Hesap Açılışı

 • Müşteri'nin yaptığı ödemeden sonra gerekli kontroller yapılarak herhangi bir sahtekarlık tespit edilmediği taktirde hesabınız aktif edilecektir. Bize çalışır bir e-posta adresi sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım sözleşmesine aykırı bir durumda veya size ulaşmamız gerektiğinde hesap açılışında sizinle olan iletişimimizi bu e-posta vasıtası ile yapacağız. Her zaman güncel ve açık olacak bir e-posta hesabı kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Değiştirilemez bilgilerin güncellenmesi için gerekli değişikliklerin yapılması adına müşteri temsilcimiz ile irtibat kurmanız gerekir. Siparişinizin aktif edilmesi için mailinize gelen FATURA isimli maildeki ödeme bilgileri ile ödeme yapmanız gerekmektedir. Kredi kartı ile ödemede kart bilgileri tarafımızdan saklanması mümkün değildir.
 • Bunun haricinde AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ müşteri sitelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ile yükümlü değildir. Tüm müşteriler kendi sitelerini kontrol etmek zorundadır. Olası site açılmaması durumlarında AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sadece müşterinin sorunu bildirmesi halinde destek vermek ile yükümlüdür.

 

AKWEB BİLİŞİM'in sorumlulukları

 • AKWEB BİLİŞİM, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa sağlayacaktır. AKWEB BİLİŞİM ödemesi peşin yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir.
 • AKWEB BİLİŞİM, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.
 • AKWEB BİLİŞİM, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.akwebhostingi.com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ yapmamış ise bu konularda AKWEB BİLİŞİM teknik destek vermeyecektir. Müşteri, hizmet kullanım şartlarındaki teknik destek şartlarına uymak zorundadır.
 • AKWEB BİLİŞİM, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir.
 • Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle AKWEB BİLİŞİM’in servislerinde yaşanabilecek sorunlardan AKWEB BİLİŞİM sorumlu değildir.

 

Müşterinin Sorumlulukları

 • MÜŞTERİ, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca AKWEB BİLİŞİM, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. MÜŞTERİ, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda AKWEB BİLİŞİM’in sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.
 • MÜŞTERİ, kendisine AKWEB BİLİŞİM tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.akwebhostingi.com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir. MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.
 • MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti www.akwebhostingi.com internet sitesinde yer alan HİZMET SÖZLEŞMESİ, SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ, YEDEKLEME SÖZLEŞMESİ'ne uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 • MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri AKWEB BİLİŞİM’ten almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca AKWEB BİLİŞİM sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal TC kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşteri’nin AKWEB BİLİŞİM’ten hizmet satın alması, Müşteri’ye AKWEB BİLİŞİM’in Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, Müşteri’nin AKWEB BİLİŞİM’in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan AKWEB BİLİŞİM hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.
 • Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten ya da bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı AKWEB BİLİŞİM’in aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde AKWEB BİLİŞİM’in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içersinde nakden ve bir kerede AKWEB BİLİŞİM’in zararını karşılamak zorundadır.
 • MÜŞTERİ'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden AKWEB BİLİŞİM sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde AKWEB BİLİŞİM’e sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde AKWEB BİLİŞİM, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.
 • MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde AKWEB BİLİŞİM’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

İçerik İzni

 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından sağlanan tüm hesaplar sadece yasal izinler dahilinde kullanılabilmektedir. Servislerimizden yararlanan tüm müşterilerimiz yayınlayacakları tüm içeriğin yasalara uygun ve zararsız olduğunu bu anlaşma ile kabul etmiş sayılır. Ayrıca müşteriler yayınlayacakları tüm içerikten kendileri sorumlu olup AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ müşterilerin yayınladığı içerikten sorumlu tutulamaz.
 • Hizmetimizi kullanırken herhangi bir telif hakkı veya marka ihlali yapmak kesinlikle yasaktır. Bu sadece video, müzik, kitap, fotoğraf veya herhangi bir başka telif eserin izinsiz kopyalanması ile sınırlı değildir. Herhangi bir ticari marka sahibinin ürünlerini izinsiz olarak yayınlanması hesabınızın derhal sona erdirilmesiyle sonuçlandırılacaktır. Herhangi bir telif hakkı ihlali olduğunda kullanıcı hesabı süratle kaldırılacaktır veya hesabına erişim kısıtlanacaktır. Herhangi bir hesapta ihlal tekrarında telif hakkı yasaları askıya alınacak veya hosting hesabı sonlandırılacaktır.

 

Kısıtlamalar

 • Satın alınan hizmetlerin yedek alanı olarak kullanılmasına izin verilmemektedir. (Aynı hesabın cPanel den alınan yedeklenmesi hariç.) Yine hesabın dosya deposu olarak kullanılmasına izin verilmemektedir. (Hesaptan yayınlanan video ve dosyalar gibi) Tüm hosting sunucularımızda izin verilmeyen işlemlerle ilgili örnekler alt kısımda listelenmiştir;

Toplistler
IRC Scriptler/Botlar
Proxy Scriptler/Anonymizerlar
Korsan Yazılım/Warez
Fotoğraf Hosting Scriptleri (Örnek: Photobucket yada Tinypic gibi)
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
IP Scannerlar
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
Mail Bombers/Spam Scriptler ve Mailer Pro
Banner-Ad servisleri (ticari banner reklamlar)
File Dump/Mirror Scriptleri (Örnek: rapidshare, rapidleech)
Ticari Audio Streaming
Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı
Adult, Erotik, Adult Hikaye/Video gibi her türlü içeriğe sahip siteler
Piyango / Kumar Siteleri
MUD'lar/RPG'ler/PBBG'ler
Hacker siteleri odaklı/arşiv/programlar
Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri
Forumlar ya da websitelerinde warez/korsan/yasadışı içerik dağıtımı
Banka Tahvilleri/Banka senet Ticaret Programları
Hileli Siteler(listelenen siteleri ile sınırlı değil aa419.org & escrow-fraud.com)
Broadcast ya da Streaming Canlı Spor Etkinlikleri

 

 • Herhangi bir hesap sahibi üçüncü parti ağ ya da sisteme üçüncül kişinin izni olmadan bağlı bulunduğunda hesap askıya alınır. Ağ veya sisteme erişim için direk olarak sizin kontrolünüzde işlem için üçüncül kişiye ait yazılı belge olması gerekir.AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sunucularında kendi isteğine bağlı olarak üçüncül kişinin ağ veya sistemine bağlanmak istekleri için yetkili taraftan da belgeleri istenmektedir.
 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ, MÜŞTERİ ile yaşanabilecek yasal, maddi ve manevi sorunlardan dolayı MÜŞTERİ’ye hizmet vermeme hakkına sahiptir. Bu durumda müşteriye eposta veya destek bildirimi yolu ile 72 saat önceden haber verilmekte 72 saat sonrasında hizmet durdurulmaktadır.
 • Yayınladığınız bir materyal müstehcen, tehdit, yasadışı yada bir şekilde kullanım sözleşmesini ihlal eden bir durumda olduğu zaman size haber verilerek ya da haber verilmeden sunucularımızdan hesabınız kaldırılabilir veya devre dışı bırakılabilir.
 • Abuse birimimizden e-posta geldiğinde, 12 saat içerisinde gelen bildirime karşı destek bileti üzerinden cevap verme zorunluluğunuz vardır. 12 Saat içinde cevap alınamıyorsa hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması gerekir.
 • Sitenizin yada hizmetlerinizin kabul edilebilirliği konusunda şüpheniz varsa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-posta göndererek bizimle irtibata geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağımızı unutmayınız.

 

Sıfır Tolerans Gösterilen Kurallar

 • Toplu halde atılan spam ve benzeri istenmeyen e-posta gönderimine sıfır tolerans gösteriyoruz. Üye veri tabanlarından gönderilen mailler, satın alınan mail listeleri ve bunlara mail gönderimi spam mail olarak kabul edilir. Spam gönderen müşteri hesabı uyarılmadan direk iptal edilecektir.
 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ'a ait olmayan bir sunucudan spam mail gönderip, reklamı yapılan siteyi sunucularımızda barındıramazsınız. Herhangi bir hesabın IP adresi spam kara listelerine hesap sahibi yüzünden girmesi durumunda hesap derhal askıya alınacak veya kapatılacaktır.
 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ kullanım sözleşmesine uymayan herhangi bir siteyi, hesabı, veri tabanını veya diğer bileşenlerini değiştirme veya kapatma ve kendi durumuna göre acil durumlarda değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.
 • Küçük yaştakilere potansiyel zarar verecek içerikleri yayınlamak kesinlikle yasaktır, çocuk pornosu veya buna benzer algılanan içerikler gibi.. Herhangi bir sitede çocuk pornosu barındırılması veya bildirilmesi durumunda haber verilmeksizin derhal hesap iptal edilecek ve silinecektir.
 • Hesap sahibi 3. Kişilerin bilgilerine erişmeye yönelik kurmuş veya yüklemiş olduğu yazılımları, sunucularımız otomatik tespit eder ve hesabı otomatik askıya alır. Bu tür durumların otomatik olarak tespit edilmemesi durumunda sistem yöneticilerinin hesap sahibinin yaptığı işlemleri loglardan çıkartarak hesabın direk askıya alınmasını sağlar. Bu problemin hesap sahibi tarafından bilinçli olarak yapılmasının tespiti ile hesaplar iptal edilir.
 • Bir hesaba gelebilecek DDoS ataklar, mail bomer, flood, ip spoffing vb. türünde saldırılar karşısında sunucu üzerindeki diğer kullanıcıların bu durumdan etkilenmesi nedeni ile hesap geçici suretle derhal askıya alınır. Bu sorunu sık yaşayan hesaplar iptal edilir. Müşterinin talep etmesi halinde Saldırı koruma hizmeti ücreti mukabil sunulabilmektedir.
 • Sunucunun genelini etkileyebilecek ani kaynak tüketimleri ve bunların sık yaşanması durumunda, bu durumun diğer hesapları etkilememesi için hesap derhal askıya alınır. Bu sorunu sık yaşayan hesaplar iptal edilir.
 • Müşterilerimiz her zaman için haklarını arama durumundadır. Ancak çeşitli forum ya da internet sitelerinde firmamız hakkında yapılan haksız bir karalamada öncelik olarak müşterimiz uyarılır ve daha sonrasında hesap askıya alınır. Aynı şekilde müşteri herhangi bir şekilde mail ya da destek sistemi üzerinden küfür, şiddet ve kaba hakaret mesajlarıda atamaz. Bu tür bir durum olduğunda müşteri uyarılarak hesabı 1 hafta kapatılır tekrarı halinde tüm hizmeti sonlandırılır. Bu durumda müşteri hiç bir hak talep edemez.

 

Ödeme Bilgileri

 • Tüm ödemeler peşin olarak yapılmaktadır. Yani hizmeti kullandıktan sonra ödeme yapılmaz, hizmeti kullanmadan önce ödeme alınmaktadır. Siparişin tamamlanıp hesabın aktif edildiği tarih yinelenen faturaların son ödeme tarihi olarak tanımlanacaktır. Fatura son ödemesi 5 günü geçirilirse, faturalar otomatikman iptal olacak ve hesap kapatılacaktır. Kapatılan hesaplarda tüm veriler silinmektedir. Ancak müşteri ileri bir tarihte tekrar aktif etme isteğinde bulunursa fatura manuel oluşturulur ve EĞER yedekler duruyorsa yedekler tekrar aktif edilerek hizmet tekrar sağlanır. Yedek olmayan hesaplar için firmamız sorumlu tutulamaz.
 • Akweb Bilişim Hizmetleri, E-Fatura mükellefidir. Kayıt olduğunuz müşteri paneli üzerinde yada mail adresinize resmi faturalar gönderilmektedir. Vergi Usul Kanununa göre satın alınan hizmete yasal fatura düzenlenebilmesi için bilgilerin doğru beyan edilmesi müşterinin yasal sorumluluğudur. 
 • Sanal sunucu, Fiziksel sunucu, Lisans ve IP ödemeleri 2 gün süre ile tolere edilmektedir. 2 Günden daha uzun süre yapılmayan ödemelerde tüm sunucular kapatılarak tüm veriler silinmektedir. Bu durumda oluşabilecek herhangi veri kaybından firmamız sorumlu değildir.

 

Yedekleme ve Veri Kaybı

 

Reseller/Bayi: Müşteri Sorumlulukları

 • Reseller müşterileri kendi müşterilerinden sorumludur. Kesinlikle Reseller müşterilerin müşterilerine AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ destek talebi vermemektedir. Reseller müşterileri kendi müşterilerinin güvenliklerinden, içeriğinden ve işletmesinden sorumludur.
 • Reseller hizmetinin sonlandırılma isteği sözleşme bitiminden bir ay öncesinden bildirilmelidir. Sonlandırılmaması durumunda otomatik olarak sipariş verildiği pakete göre aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak uzatılacağını bilmelidir.
 • Reseller hizmeti minimum 1 ay verilmektedir.
 • Reseller kendi müşterilerinin hizmetlerini yedeklemek ve bunu muhafaza etmekle hükümlüdür. AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ yedeklemeden sorumlu değildir. Olası bir sorunda kesinlikle sorumlu tutulamaz.

 

Hosting Static IP Sorumlulukları

 • Ek bir IP adresi almayan müşterilerimiz static olarak paylaşımlı IP adresi kullanmaktadır. Paylaşımlı IP adreslerinde oluşabilecek Blacklist sorunlarından AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sorumlu tutulamaz. Blackliste girilmesi durumunda AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ öncelikle Blacklistten çıkma işlemlerini gerçekleştirir. Blackliste girilmesine sebep olan müşteri AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından tespit edilir ve hizmeti iptal edilir ve bu müşteri hiçbir hak talep edemez.
 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ blackliste düşen müşteriyi belirleyip bununla ilgili bildirim yapar. Bu bildirime 24 saat içerisinde cevap alınmadığı takdirde müşterinin hesabı kapatır ve tamamen sunucularından uzaklaştırır. AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ'a zarar verilmesi durumunda zarar bedeli müşterinin faturasına yansıtılır. Ayrıca müşteri hesabını blacklisten çıkarmak ve temizlemekle sorumludur. Temizleme işlemi yapmaması durumunda hizmeti iptal edilir.

 

Hizmet Taşıma İşlemleri

 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ ek bir ücret ile sitenizi isterseniz taşıyacaktır. Taşıma işleminin garantisini vermemektedir. Bu hizmeti verme zorunluluğundan muaftır. Taşıma esnasında oluşabilecek veya veri tabanı kaybından sorumlu değildir. Eğer düzenlenen bir kampanya var ise taşımalar ücretsiz yapılacaktır. 
 • Taşımalar 50 adet site için ve maksimum 10 GB dosya boyutu için geçerlidir. Taşıması yapılan müşteriler hizmet iptali talep ettiklerinde taşınan site 1 adet dahi olsa, taşıma bedeli olarak 15 TL + KDV hesaptan düşülerek kalan kısım iade edilecektir.

 

İptal ve İadeler

 • MÜŞTERİ, bir sonraki dönem faturası için e-posta yolu ve sipariş anında aktif ettiyse sms yolu ile son 5 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, Son ödeme tarihinden itibaren 5. günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmette ait veriler 3 gün boyunca tutularak, 3. gün sonra tamamen silinecektir. Bu madde VDS Sunucu ve DEDICATED sunucular için geçerli değildir.
 • MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hayal edilebilecek hiçbir sebeple AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ’i sorumlu tutamaz.
 • Çeşitli nedenlerle müşteriler yazılı olarak bildirimde bulunarak satın aldıkları hesabı iptal edebilirler. Bu işlem için müşteri paneli üzerinden hizmet listesine gelerek, aktif durumda olan ilgili ürün detayından en alt kısımdan iptal talebi gönderebilirler. İki türlü iptal talebi vardır, bunlardan biri hemen iptal ve diğeri süre sonu iptalidir. Hemen iptal hesabın anında kapanması için verilen talep, süre sonu iptal ise hesabın bir sonraki ödeme tarihinde kapatılması için verilen taleptir. Müşteri 5 günlük sürenin dışında yaptığı iptal talepleri ile ilgili hiçbir şekilde bir geri iade talep edemez. Hatalı işlemlerle ilgili AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ hayal edilebilecek hiçbir sebeple oluşan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.
 • Kullanım sözleşmesine uymayan, aşırı kaynak tüketen ve buna benzer sebeplerle AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sunucularında barınan müşteri hesabı da iptal edebilmektedir. Bu tür durumlarda herhangi bir hile ve sahtekarlık olmadığı sürece iade sadece aylık olmayan ödemelerde mümkün olabilir. Yıllık ya da daha uzun süreli yapılacak iadelerde varsa taşıma bedeli ve kullanılan süre düşülerek iade yapılacaktır. Hizmetin AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından iptali sonucu yapılan iadeler, müşterinin yaptığı ödeme kanalı ile geri gönderilebilir. Bunun dışında farklı bir ödeme kanalına müşteri iade isteyemez. Kredi kartı ile yapılan iadeler, aynı kredi kartına, Banka transferi ile yapılan iadeler sadece aynı banka hesabına yapılabilmektedir. İadelerde bankalar tarafından kesilen transfer komisyonları iade ücretinden kesilir. Ancak iade için son kararı AKWEB BİLİŞİM muhasebe birimi verecektir. Kampanya paketlerinde ücret iadesi kampanya şartları baz alınarak yapılmaktadır.
 • Ücret iadesi ve kısmi iade kesilen ve gönderilen faturaların iade faturasının kesilmesi veya fatura aslının geri gönderilmesi ile yapılmaktadır. Faturalarla ilgili tüm posta veya kargo masrafları iade edilecek tutar içerisinden kesilir.

 

Para İade Garantisi

 • Satın alınan hizmetler için 2 günlük para iadesi garantisi mevcuttur. Satın aldığınız hizmetle alakalı direk AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ ile ilgili memnuniyetsizliğinizi geçerli bir sebeple bildirmeniz durumunda veya satın aldığınız hizmeti yine geçerli bir sebeple kullanamıyor olmanız durumunda 2 gün içerisinde herhangi bir kesinti uygulanmadan ücret iadesi yapılacaktır.(Taşınan siteler var ise 15 TL + KDV kesinti yapılacaktır) Bu iadeden doğan bankalar tarafından alınan komisyonlar ve fatura iadesinden doğan posta veya kargo ücretleri iade edilen ücretten kesilmek zorundadır. Yinelenen ödemesi aylık olan tüm ürün ve hizmetlerde para iade garantisi söz konusu olamaz. Para iade garantisi sadece yıllık ve üzeri periyotlarda ödeme yapan kullanıcılar yararlanabilmektelerdir. Ödemesi aylık yapılan ürünlerin dışında kalan daha uzun süreli ödemeler iade edilebilir.
 • Domain, SSL Sertifikası, Lisans Ücretleri ve Sunucu hizmetlerinde kesinlikle iade yapılmamaktadır.

 

Kaynak Kullanımı

 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sunucularındaki kaynak kullanımı belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kurallar şu şekilde sıralanmaktadır;
 • Sunucularda bir kullanıcı adına açılan herhangi bir işlem sistem kaynaklarının %25'inden fazlasına harcayamaz ve 90 saniyeden daha uzun çalışamaz. (Örneğin CGI Scriptleri, PHP İşlemleri, Cron işlemleri vb.)
 • Kullanıcılar adına dedike çalışacak herhangi bir servisin sunucularda çalışmasına izin verilmez. (Örneğin, IRCd)
 • Sunucularda herhangi bir web örümceği, indexleme yazılımı, dışarıdan içerik toplayan botların çalışmasına izin verilmez.
 • IRCd ile alakalı herhangi bir yazılımın çalışmasına izin verilmez.
 • Bittorrent gibi dosya paylaşımını sağlayan yazılımların gerek istemcileri, gerekse sunucuları, sunucularımızda çalıştırılamaz.
 • Herhangi bir P2P, dosya paylaşımı aktivitesine izin verilmez.
 • Sunucularımızda oyun sunucusu yazılımlarının çalıştırılması yasaktır.
 • 15 dakikadan daha az periyotta cron çalıştırılamaz.
 • Herhangi bir Mysql sorgusu 15 saniyeden uzun çalışamaz. MySQL veri tabanlarında statik dosya barındırılamaz. (Resim dosyaları vb.)
 • Https protokolü AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ izni dahilinde kullanılabilir.
 • Bir kullanıcı için maksimum 100.000 dosya limiti bulunmaktadır. Bu dosyalara sunucuya upload edilen tüm veriler, hesaba dahil tüm e-postalar, tüm kullanıcı adına açılmış geçici dosyalar, yedek dosyaları gibi sistemdeki sahibi ilgili kullanıcı olan tüm dosyalar dahildir.
 • Limitsiz olarak tanımlanmış trafik kotalarında, kullanım "adil kullanım" esasına göre limitlendirilmiştir. Buradaki amaç kullanıcıların trafik kotası endişesinden uzak hizmet almalarını sağlamaktır. AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ Limitsiz trafik ile beraber kullanıcılarına kesintisiz hizmet vermeyi de amaçlamaktadır, bu nedenle trafik kotalarının limitsiz olması sunucuda bulunan diğer kullanıcıların aldıkları hizmeti etkilememek durumundadır. Trafik kullanımı neticesinde oluşacak sistem yükü, diğer kullanıcıların aldığı hizmette problemler yaşanmasını sağlarsa firmamız bu tip kullanıcılara müdahale etme hakkını saklı tutar.
 • Disk kotası limitsiz olarak tanımlanmış planlarda kullanım limiti "adil kullanım" esasına göre limitlendirilmiştir. Disk kotası kullanıcının web sayfası için kullanacağı elementler bazında kotasız tanımlanmıştır. (html, php, js, css, imaj dosyaları vb.) bunun haricinde web sayfası elementi olmayan dosyaların sunucuda barındırılması, depo edilmesi veya yedeklenmesi yasaktır. Verilen disk hakkının web sayfasının yayınlanması amacıyla kullanılması gerekmektedir.
 • Sunucularımızda verilen mail hizmeti kullanıcılarımızın temel mail trafiği ihtiyacını karşılamak amacıyla verilmiştir. Bu sunucuların web sunucusu olarak kullanılması, ve bu amaca uygun optimize edilmesi nedeni ile mail sisteminin, sunucudaki web servisini aksatacak yoğunlukta çalışmaması gerekir. Sunucularımızda halka açık ücretsiz mail hizmeti veren sistemlerin yayınına izin verilmemektedir. Bununla beraber toplu mail sisteminde aşırı yüke neden olacak aktivitelerde bulunan kullanıcılara müdahale etme hakkını saklı tutar.
 • Sunucularımızda verilen limitsiz add-on domain hizmetini kullanıcılar 3. Şahıslara satamazlar ve Ticaretini yapamazlar.
 • Ayrıca Akweb Bilişim Hizmetlerindeki tüm hosting, seo hosting, reseller, seo reseller paketlerinde 100 bin innode limiti mevcuttur. Bu limit dolduğunda müşterilerimiz ek innod limitleri alabilirler.
 • Kullanılan hizmetler sadece web sitelerinin sorunsuz internet yayını yapması için tasarlanmış ve planlanmıştır. Mail hosting paketlerinde farklı donanım ve yazılım alt yapısı maliyetleri oluşması sebebiyle Mail garantili hizmet almak için Kurumsal Mail Hosting paketlerinin alınması gerekmektedir.Firmamızdan alınan hosting, reseller, seo hosting, seo reseller gibi paketlerde mail kullanım garantisi bulunmamaktadır. Mail kullanımı yapılabilir, ancak mail garantisi olmamaktadır. 

 

Teknik Destek

 • Standart destek politikamıza telefon ile destek dahil değildir. Telefon desteği almak isteyen müşterilerimiz bu hizmete ilişkin eklentiyi satın almak durumundalardır.
 • Destek işlemleri sitemizde bulunan destek masası yazılımı üzerinden yürütülmektedir. Bunun haricindeki kanallardan (E-posta, halka açık siteler, anlık mesajlaşma sistemleri vb.) tarafımıza iletilen destek mesajlarından firmamız sorumlu tutulamaz.
 • Bir hesap ile alakalı destek istemini sadece o hesabın alımını gerçekleştirmiş olan kişi yapabilir. 3. Şahıslar vasıtası ile destek talebi iletilemez veya açılamaz. Açılan talepler dikkate alınmaz.
 • Destek masasına hesap sahibi tarafından gönderilen her işlem sorgusuz yapılmaktadır. Bundan ötürü herhangi bir yol ile sistem giriş bilgilerini 3. Şahısların eline geçen kullanıcıların göreceği zarardan firmamız sorumlu tutulamaz.
 • Teknik desteğin kapsamı verilen alt yapı hizmeti ile sınırlıdır. Bu alt yapı hizmetinin kapsamı, kullanılan sunucunun donanımı, üzerinde çalışan işletim sistemi ve kontrol paneli yazılımı, buna bağlı ana servisler (Web sunucu, Mail sunucu, FTP Sunucu vb.) ve sunucunun ağ erişimidir. Firmamızdan satın alınan hizmetin üzerine kurulacak olan yazılım, script gibi sistemlerin teknik desteği hizmet kapsamımız dışındadır.
 • Destek talebinde bulunulurken düzgün bir üslup ( hakaret, küfür vs. kelimeler/cümleler kullanmadan) kullanılmalıdır. Aksi takdirde hiçbir bildirim yapılmadan müşteri hesapları kapatılıp silinecektir ve sitemizden 6 ay uzaklaştırılma banı uygulanılacaktır. Satış öncesi destek bölümünden kesinlikle teknik destek sağlanmayacaktır.

 

Bant Genişliği Kullanımı

 • Hesaplar için belirlenmiş olan trafik kotası her ayın başlangıç günü ve son günü arasında hesaplanmaktadır. Bu süre aralığında trafik kotası biten hesapların erişimi otomatik olarak durdurulmaktadır. Hesabın tekrar açılması için trafik kotası satın alınması veya bir üst pakete geçiş yapılması gerekir. Bu işlemi yapmayan hesap sahibinin trafik kotasının sıfırlanması için sonraki ayın başlangıç gününe kadar beklemesi gerekmektedir. Ay içersinde kullanılmayan trafik kotaları bir sonraki aya devir edilmez.

 

Uptime Garantisi

 • Hizmetlerimizin sürekliliği için garanti edilen Uptime (açık kalma) süresi %99 olarak belirlenmiştir. Bu garanti mücbir sebeplerden, internet erişimini sağlayan ana firmalardan, sunucu arızalarından veya müşteri hatalarından kaynaklı arızalardan ve planlı bakım çalışmaları dışında kalan süre boyunca ki oranı belirtir. Taahhüt edilen bu oranın altına inilmesi durumunda o ay için ücret iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

 

Fiyat Değişimi

 • Müşterilerin ödemelerini yaptıkları periyot içerisinde süresi dolmadan bir fiyat değişimi yapılmayacaktır. AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ listelenen fiyatları değiştirme ve hizmetler de verilen kaynak miktarlarını arttırma, azaltma hakkını saklı tutmaktadır. Buna göre örneklendirecek olursak yıllık ödeme yapmış kullanıcıdan 6 ay içinde yapılan bir fiyat değişikliği olursa süresi dolana kadar ekstra bir ücret talep edilmez. Ancak süresi dolduğunda yeni ödeme yaparken yeni tarifeden ödemek durumundadır. Bu kural düşen ödemeler içinde geçerlidir. Fiyatlarda oluşan düşüş nedeni ile müşteri geri iade talep edemez.

 

Fatura İşlemleri

 • Firmamız e-fatura mükellefidir ve tüm işlemlerinde fatura kesmektedir. Müşterilerimiz aldıkları hizmetin ödemesini yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde e-fatura müşterinin sistemde kayıtlı mailine iletilecektir.

 

İndirim Kuponları

 • İndirim kuponları AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ üzerinden ilk defa hizmet alacaklar için ayrılmıştır. Satın alınmış ürünlerde indirim kodu kullanılamaz. Veya indirim kuponlarından ötürü bir iade talep edilemez. İndirim kuponları veya indirimler sadece ilk satın almada geçerlidir bu kuralı istismar eden kullanıcıların hesabı tespit edildiğinde durdurulabilir hatta iptal edilebilir. Ayrıca yapılan kampanyalar diğer hesaplarla ve diğer kampanyalarla birleştirilemez. Bu tür taleplerde bulunmamanız gerekir.

 

Yetkili mahkeme ve icra daireleri

 • İş bu sözleşme üst kısımda yer alan ve bununla, alt kısımda belirtilen "Değişiklikler" konu başlığından ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).
 • İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

KVKK Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Maddeler

 • Birlik Mah. Atışalanı Cad. No:1143-53 Esenler - İstanbul adresinde hizmet veren Akweb Bilişim Hizmetleri veri sorumlusudur. 6698 nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz.
 • Bu bağlamda  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme, Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları,  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği, Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ve Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları gibi maddeleri sitemizdeki KVKK Kişisel Verilerin Korunması sözleşmemizde detaylı olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 • KVKK Sözleşmesi detaylarını lütfen BURADAN inceleyiniz. Detaylı bilgi almak için lütfen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresimiz ile iletişime geçiniz.

 

Değişiklikler

 • AKWEB BİLİŞİM HİZMETLERİ sözleşme maddelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler aktif hesap sahibi müşterilerin sitemiz üzerindeki müşteri paneline duyuru olarak girilir. Bunun dışında mail veya başka bir iletişim kanalından yapılan değişiklikler bildirilmemektedir.

 

Yürürlülük

 • AKWEB BİLİŞİM’e ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. AKWEB BİLİŞİM, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

1- Hosting, Reseller, SEO Reseller hizmetlerimizde 3 günde bir olarak otomatik sunucu yedeklerini almaktayız. Ancak bu yedekler olası sistem arızaları için alınan yedeklerdir. Müşteriler mutlaka kendi yedeklerini almak ile yükümlüdürler.

Firmamız iyi niyete dayalı olarak insiyatif olarak yedekleri 1 kereye mahsus müşteriler ile paylaşabilir.

Hosting, Reseller ve SEO Reseller sunucularında donanımdan & yazılımlardan kaynaklanabilecek sorunlarda hizmet sahibi kendi yedeğinden sorumludur. Firmamız asla sorumlu değildir.

2- Yedeklemeler 2 GB'ı aşmamış siteler için geçerlidir. 2 GB üzerindeki siteler yedekleme kapsamı dışında olacağı için firmamız bu sitelerde oluşabilecek sorunlardan asla sorumlu tutulamaz. Müşteri kendi yedeğini almakla yükümlüdür.

3- Fransa Lokasyon sunucularımızda yedekler haftalık olarak alınmaktadır. Ancak müşterilerimiz kendi yedeklerini almak zorundadırlar.

 

Ücretli Yedeklemeler

1- Ücreti ödenerek alınan yedekler sipariş esnasında 3 - 7 günlük olarak seçilmektedir. Bu yedekler firmamıza ait backup sunucularımızda müşterilerimiz adına saklanmaktadır. Olası bir aksaklıkta müşterilerimiz bu yedekleri ticket açarak talep edebilirler.

2- Yedekleme hizmeti alan müşteri, 1 ay içerisinde maksimum 10 defa yedeklerden geri dönüş talep edebilir, 10 Adetten fazla olan talepler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

3- Alınan yedekler sunucu bazında full backup olarak alındığı için yedeklerin bozuk olması ya da sitenin bozuk anında yedek alınması durumunda firmamız sorumlu değildir.

4- Ödeme süresi 5 gün geçen hesaplar sunuculardan silinmektedir. Bu sebeple ödeme süresi geçen ve silinen hesapların alınan yedekleri de dahil sunuculardan silineceği için, hizmet süresi sonunda müşteriler kesinlikle yedek talep edemezler. Bu sebepten olası bir maduriyette firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz.

 

VDS Sunucu Yedeklemeleri

1- VDS ve SEO VDS Sunucularda yedekleme sistemi maliyetleri göz önünde bulundurularak firmamız tarafından herhangi bir yedek alınmamaktadır. Fakat müşterilerimizin yedekleme ile ilgili yapılandırma taleplerinde müşteri memnuniyeti açısından destek ekibimiz tarafından gerekli yardım yapılmaktadır. Yedekleme yapılandırılması firmamız tarafından yapılsa da yedeklerin çalışabilirliğinin kontrolü kesinlikle müşteri tarafından yapılmalıdır. Olası bir sorunda firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

Yedekleme hizmeti ücreti mukabil ek hizmet olarak verilmektedir. Sipariş esnasında yedekleme hizmeti seçilmediği takdirde sorumluluk müşteriye aittir. Firmamız hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

2- VDS ve SEO VDS sunucularda müşteri sipariş esnasında 2 türlü yedekleme seçebilmektedir.

İmaj Yedekleme : Sunucu müşterinin seçtiği tarihlerde imaj olarak yedeklenir. Bu yedekler Haftalık ya da Aylık olarak alınarak müşteri adına saklanmaktadır. Bu yedekler hesap bazlı yedek olmayıp sunucu komple yedeğidir. Ancak alınan yedeklerin bir garantisi bulunmamaktadır. İmaj yedeklemesinde olası bir sorunda firmamız sorumlu değildir.

Hesap Bazlı Yedekleme : Hesap bazlı yedekleme ile müşteri VDS sunucusu backup sunucumuza eklenerek Whm panelde yedekleme ayarları 3 günlük ya da haftalık olarak ayarlanmaktadır. Bu yedekleme hesap bazlı olduğu için müşteri dilediği zaman herhangi bir sitenin yedeğini talep edebilecektir. Ancak yedeklemede olası bir sorunda firmamız sorumlu değildir.

Yedeklerin kontrolü için müşterilerimize yedek alınan hosting panel bilgisi verilmektedir. Müşterilerimiz KESİNLİKLE yedeklerini kontrol etmekle yükümlüdür. Firmamız olası bir sorunda sorumlu değildir. İLave olarak Müşterilerimiz yedeklerini düzenli olarak talep ederek kendi bilgisayarlarına da alabilirler.

3- Yedekleme sistemi ekibimiz tarafından yapılandırılmış olsa bile kontrolü ve yedeklerin çalışabilirliği yine müşterilere aittir. Firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.